opvoeden & opgroeien
Basisschoolkind | Leerplicht

Leerplicht

Kinderen van 5 tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden zijn leerplichtig.
Direct na de leerplicht zijn jongeren kwalificatieplichtig tot de 18e verjaardag of tot ze een startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo niveau 2 of hoger.

Uitzonderingen kwalificatieplicht

Zeer moeilijk lerende kinderen, meervoudig gehandicapte kinderen, jongeren met cluster 4 uitstroomprofiel arbeid of uitstroomprofiel dagbesteding, en jongeren in het bezit van een getuigschrift van het praktijkonderwijs zijn vrijgesteld van de verplichting een startkwalificatie te behalen.

Voortijdig schoolverlaten

Jongeren die stoppen met school zonder het behalen van een startkwalificatie, zijn voortijdig schoolverlaters (VSV). Als de jongere nog geen 18 jaar is, zal de leerplichtambtenaar een onderzoek starten naar de redenen van het verzuim. Eventueel kan hij (sanctie)middelen inzetten om het verzuim te stoppen.

Vrijstelling van schoolbezoek

Natuurlijk kan het voorkomen dat je kind een keer ziek is of meegaat naar een bruiloft. In de schoolgids van de school van je kind staat hoe je vrijstelling kunt aanvragen. Soms moet de leerplichtambtenaar daar een beslissing over nemen. De school zal je dan doorverwijzen.
Het kan ook zijn dat je kind door psychische of lichamelijke omstandigheden niet in staat is een school te bezoeken. Of dat er op grond van je geloofsovertuiging geen passende school in de omgeving is. Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar via 14055.

Verzuim

Kinderen mogen niet spijbelen of te laat komen. Als ouder ben je daarvoor verantwoordelijk. Als het kind 12 jaar of ouder is, is deze ook zelf verantwoordelijk voor het spijbelen of te laat komen. Ouder(s)/ verzorger(s) en kinderen kunnen door de leerplichtambtenaar op schoolverzuim aangesproken worden.

Zelfstandig wonende 12-jarige

Als kinderen van 12 jaar en ouder zelfstandig wonen, bijvoorbeeld bij een instelling, is de instelling de feitelijk verzorger van het kind. De instelling is verplicht om ziekte en dergelijke te melden bij de school.

Schooluitval voorkomen

Met de kwalificatieplicht wil de overheid de schooluitval onder jongeren voorkomen en zorgen dat ze later kans hebben op een goede baan. Voor jongeren die liever met hun handen werken, is een combinatie van leren en werken, zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo, voldoende om ook aan de kwalificatieplicht te voldoen.

Ouders en school kunnen van alles ondernemen om te voorkomen dat een leerling een VSV'er wordt. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap helpt om VSV te voorkomen.